Inntektsordninga for lærlingar er forlenga

3/10/23

Den mellombelse inntektssikringsordninga for lærlingar er forlenga ut mars etter at budsjettavtalen er på plass. Ordninga gjaldt opprinneleg fram til 1. november.

– Ved å vidareføre denne ordninga sikrar vi inntekta for lærlingar som har mista lærlingplassen sin eller er permitterte etter 31. oktober. Det er viktig at vi tar hand om lærlingane, og at dei er trygge på at dei vil ha ei form for inntekt i denne perioden, seier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Lærlingar som har mista lærlingplassen eller blitt permitterte under koronapandemien, og som held fram med utdanninga i dagpengeperioden, kan fortsatt søke om dagpengar. Ordninga for lærlingar er forankra i dagpengeregelverket, men med særlege reglar.

Dei vanlege reglane som set krav om ei tidlegare minsteinntekt, gjeld ikkje. Det inneber at denne ordninga også gjeld for dei som har begynt i lære denne hausten. Regelen om at ein ikkje kan kombinere dagpengar og utdanning gjeld heller ikkje for denne ordninga.

Ordninga trer i kraft straks og vil få verknad frå 1. november 2020.