Vedtekter
Vedtekter for opplæringskontoret for hotell, restaurant- og matfag, Møre og Romsdal.
1.0 Navn

Opplæringskontoret for hotell, restaurant- og matfag, Møre og Romsdal

1.1 Kontoradresse

Møre og Romsdal

1.2 Kontorets organisering

Kontoret organiseres som et samarbeidsorgan mellom kontorets medlemsbedrifter i fylket, yrkesopplæringsnemda og Videregående skoler i fylket.

1.3 Kontoret

Kontoret skal påse at opplæringen skjer i samsvar med de fastsatte opplærings/læreplaner i fagene. kan etter behov også organisere andre faglige relevante kurs/opplæring.

2.0 OPPLÆRINGSKONTORETS OG MEDLEMSBEDRIFTENES ANSVAR:
2.1 Opplæringskontoret

Opplæringskontoret skal tegne lærekontrakt med lærlingen etter avtale med en eller flere lærebedrifter, og plassere lærlingen i henhold til denne avtale. dersom lærlingen skal arbeide i flere medlemsbedrifter, fastsettes læretiden i en skriftlig avtale med den enkelte bedrift. skal påse at den samlede læretid skal dekke alle elementer i opplæringen i henhold til opplæringsplanen/læreplanen. har også ansvaret for å koordinere opplæringen i samråd med de faglig ansvarlige og tilsynsvalgte i den enkelte bedrift. skal om nødvendig sørge for supplerende opplæring gjennom kurs og instruksjon til den enkelte lærling ut over det den enkelte medlemsbedrift kan gi. kan i samarbeid med lærling og medlemsbedrift omplassere lærlingen til en annen bedrift for kortere eller lengre tid, dersom forholdene gjør det nødvendig. kan inngå avtale med mere spesialiserte bedrifter som kan gå inn som støttebedrifter for deler av opplæringen.

2.2 Medlemsbedriftene

Medlemsbedriftene har ansvar for at arbeidet inneholder opplæringselementer i henhold til opplæringsplanen/læreplanen og den avtale bedriften har med opplæringskontoret. Lærlingen lønnes minst etter den til enhver tid gjeldende tariffavtale, av den godkjente lærebedrift der opplæringen til en hver tid finner sted. De plikter og rettigheter som lov om arbeidsmiljø hjemler, gjelder i forholdet mellom lærling og den bedrift der arbeidsopplæringen finner sted.

3.0 OPPLÆRINGSKONTORETS ORGANISASJON:
3.1 Opplæringskontoret
3.2 Årsmøte
3.3 Oppløsning

Opplæringskontoret kan oppløses når et flertall på 2/3 av medlemsbedriftene i ordinært årsmøte vedtar dette. De midler som opplæringskontoret disponerer fordeles mellom medlemsbedriftene, etter det antall lærlinger bedriftene har tilsluttet kontoret.

3.4 Styre

Styret behandler og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt årsmøtet og som ikke er delegert til daglig leder.Styret skal ansette daglig leder og utarbeide instruks for daglig leder. Etter behov skal styret kunne ansette/engasjere faglige personell innen aktuelle områder eller nødvendig leid hjelp til spesielle oppgaver.

4.0 VIRKEOMRÅDE:

Opplæringskontoret i Hotell- og Næringsmiddelfag i Møre og Romsdal skal ha sitt virkeområde i Møre og Romsdal.Kontoret skal arbeide med de fag innen hotell og næringsmiddelindustrien som til enhver tid er aktuelle.

5.0 MEDLEMSKAP:

Som medlemmer av opplæringskontoret kan være:

5.1 Innmelding

Medlemmene tas opp etter at den innmeldingsavgift som er fastsatt på det konstituerende møte eller som senere er regulert på årsmøtet, er innbetalt.

5.2 Utmelding

Utmelding fra opplæringskontoret kan skje med ett års skriftlig varsel. Alle lærlinger som har opprettet kontrakt gjennom/med opplæringskontoret skal fullføre sin læretid gjennom dette forhold selv om lærebedriften sier opp sitt medlemsforhold før den kontraktfestet læretid er avsluttet.

5.3 Eksklusjon

Styret kan vedta å ekskludere medlemsbedrifter som bryter opplæringskontorets vedtekter. Før styret treffer slikt vedtak, skal bedriften motta skriftlig advarsel for uttale. Lærlinger i bedriften som har opprettet kontrakt med opplæringskontoret, har krav på å fullføre læretiden ved annen medlemsbedrift.

6.0 REGISTRERING OG OPPFØLGING:

Når opplæringen finner sted i en medlemsbedrift i Møre og Romsdal, registreres kontrakten ved Fagopplæringskontoret i Molde.Hvis opplæringen finner sted i flere medlemsbedrifter og en eller flere av disse bedriftene ligger i andre fylker enn Møre og Romsdal, registreres kontrakten i det fylke der den største delen av opplæringstiden finner sted.Dersom opplæringen finner sted i en medlemsbedrift som ligger i et annet fylke enn Møre og Romsdal skal opplæringskontoret sende melding om opplæringskontrakten til yrkesopplæringsnemda i det fylket der bedriften ligger.

7.0 TILSKUDD, ØKONOMI:
7.1 Tilskudd

Alle offentlige tilskudd formidles til opplæringskontoret.Årsmøtet avgjør hvert år hvor stor del av tilskuddet som skal holdes tilbake til drift av kontoret og hvor mye som skal overføres til medlemsbedriftene i henhold til budsjettet for kontoret.Fordelingen mellom medlemsbedriftene skal stå i forhold til den tid lærlingen har arbeidet i bedriften.

7.2 Økonomi

Eventuelt underskudd som opparbeides i forbindelse med driften av kontoret skal dekkes ved at medlemsbedriftene betaler inn til opplæringskontoret underskuddsbeløpet forholdsvis etter det antall lærlinger bedriften har tilsluttet. kontoret Opplæringskontorets styre plikter å sørge for at det søkes om alle tilgjengelige midler til drift av opplæringskontoret.Opplæringskontorets konti disponeres av daglig leder som rapporterer kvartalsvis til styret.

7.3 Regnskap

Regnskapet skal revideres av godkjent revisor.

8.0 PRØVEAVLEGGELSE:

Opplæringskontoret sender oppmelding til fag/svenneprøven til det fagopplæringskontor hvor lærekontrakten er registrert, jevnfør prøveforskriftene §-5.

9.0 RAPPORTERINGSPLIKT:

Medlemsbedriftene plikter å underrette opplæringskontoret dersom opplæringen ikke kan videreføres, f.eks. på grunn av permitteringer eller innskrenking ved medlemsbedriften.Slik melding skal gis innen 14 dager etter at vedtak om dette er truffet. Opplæringskontoret skal straks underrette yrkesopplæringsnemda. Heving av lærekontrakt må på vanlig måte forelegges yrkesopplæringsnemda til godkjenning.

10.0 FISJON:

Etter forutgående drøftelser og etter avtale med yrkesopplæringsnemda kan kontoret fisjonere når 2/3 av faggruppen på et årsmøte eller ekstraordinært årsmøte krever det. 10.1 Ved en fisjon skal frie midler i kontoret fordeles etter en nøkkel basert på det antall månedsverk lærlingene har vært i bedriften. Regnet fra dato/år faggruppen ble tilknyttet kontoret.